logo copy

pokroviteljstvo3

za clanke

OBJAVA 29.05.2015.
Završno predstavljanje građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“
Presentation of the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“

Udruga „LOKI“ 29. svibnja 2015. godine u Galeriji Koprivnica predstavila je rezultate provedbe građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“. Rezultati projekta pokazuju da su učenici i njihovi učitelji zadovoljni ovakvim načinom interaktivnog rada u kojem djeca imaju priliku izraziti svoja razmišljanja, ali isto tako da je vođeno gledanje filma dobra metoda usmjeravanja pažnje učenika i razvijanja svjesnosti društvenih odnosa i uloga. Budući, živimo u vremenu kada se potiče integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovne i srednje škole, gdje se u tom procesu može uočiti kako djeca i mladi tipičnog razvoja često ne znaju kako se ponašati ili se osjećaju neugodno u prisustvu djeteta s teškoćom u razvoju ili osobe s invaliditetom, važnost kontinuiranog rada s djecom i mladima tipične populacije od iznimnog je značaja. Pokazalo se da učitelji i stručni suradnici nastoje u svoje nastavne programe uključiti inkluzivne sadržaje, što rezultira pozitivnim razmišljanjem učenika i ne rijetko prihvatljivijim razmišljanjima od odraslih članova društva, ali isto tako da im je u tom procesu potrebna stručna pomoć i podrška. Također, supervizijski nadzor projekta prof.dr.sc. Zrinjke Stančić ukazuje na važnosti implementacije inkluzivnog filma kao dio obrazovno – odgojnog sustava unutar područja medijske kulture te daje buduće smjernice proširivanja sadržaja rasprave i kreiranje zajedničkih aktivnosti koje bi omogućile neposredno djelovanje djece i mladih na prihvaćanje društvene različitosti.
Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d.

Association "LOKI" 29 May 2015 in Koprivnica Gallery presented the results of the implementation of the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“. The project results show that the students and their teachers are satisfied by this way of interactive work in which children have the opportunity to express their thoughts, but also that the guided watched film is a good method to get attention of students and to develop their awareness of social relationships and roles. Since we live in a time when it encourages the integration of children with developmental difficulties in regular primary and secondary schools, where in this process can be observed that children and adolescents with typical development often do not know how to behave or feel uncomfortable in the presence of children with developmental difficulties or people with disabilities, the importance of continued work with children and youth of typical population is of utmost importance. It turned out that teachers and expert associates are trying in their curricula to include inclusive facilities, which results in positive thinking of students and rarely more acceptable reflection than the adult members of society, but also that they need in this process professional help and support. Also, the supervisory oversight of the project from Ph.D. Zrinjka Stancic points to the importance of implementation of inclusive film as a part of the educational system within the field of media culture and provides future directions of expanding the content of the discussion and creation of joint activities that would allow immediate action for children and young people in the acceptance of social diversity.
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.