logo copy

pokroviteljstvo3

za clanke

OBJAVA 29.05.2015.
Završno predstavljanje građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“
Presentation of the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“

Udruga „LOKI“ 29. svibnja 2015. godine u Galeriji Koprivnica predstavila je rezultate provedbe građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“. Rezultati projekta pokazuju da su učenici i njihovi učitelji zadovoljni ovakvim načinom interaktivnog rada u kojem djeca imaju priliku izraziti svoja razmišljanja, ali isto tako da je vođeno gledanje filma dobra metoda usmjeravanja pažnje učenika i razvijanja svjesnosti društvenih odnosa i uloga. Budući, živimo u vremenu kada se potiče integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovne i srednje škole, gdje se u tom procesu može uočiti kako djeca i mladi tipičnog razvoja često ne znaju kako se ponašati ili se osjećaju neugodno u prisustvu djeteta s teškoćom u razvoju ili osobe s invaliditetom, važnost kontinuiranog rada s djecom i mladima tipične populacije od iznimnog je značaja. Pokazalo se da učitelji i stručni suradnici nastoje u svoje nastavne programe uključiti inkluzivne sadržaje, što rezultira pozitivnim razmišljanjem učenika i ne rijetko prihvatljivijim razmišljanjima od odraslih članova društva, ali isto tako da im je u tom procesu potrebna stručna pomoć i podrška. Također, supervizijski nadzor projekta prof.dr.sc. Zrinjke Stančić ukazuje na važnosti implementacije inkluzivnog filma kao dio obrazovno – odgojnog sustava unutar područja medijske kulture te daje buduće smjernice proširivanja sadržaja rasprave i kreiranje zajedničkih aktivnosti koje bi omogućile neposredno djelovanje djece i mladih na prihvaćanje društvene različitosti.
Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d.

Association "LOKI" 29 May 2015 in Koprivnica Gallery presented the results of the implementation of the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“. The project results show that the students and their teachers are satisfied by this way of interactive work in which children have the opportunity to express their thoughts, but also that the guided watched film is a good method to get attention of students and to develop their awareness of social relationships and roles. Since we live in a time when it encourages the integration of children with developmental difficulties in regular primary and secondary schools, where in this process can be observed that children and adolescents with typical development often do not know how to behave or feel uncomfortable in the presence of children with developmental difficulties or people with disabilities, the importance of continued work with children and youth of typical population is of utmost importance. It turned out that teachers and expert associates are trying in their curricula to include inclusive facilities, which results in positive thinking of students and rarely more acceptable reflection than the adult members of society, but also that they need in this process professional help and support. Also, the supervisory oversight of the project from Ph.D. Zrinjka Stancic points to the importance of implementation of inclusive film as a part of the educational system within the field of media culture and provides future directions of expanding the content of the discussion and creation of joint activities that would allow immediate action for children and young people in the acceptance of social diversity.
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

Objava 20.5.2015.

za clanke

 

Završne radionice u Osnovnoj školi „Fran Kancelak Drnje“ i Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica

Final workshops in primary school "Fran Kancelak“ Drnje and primary school "Djuro Ester" Koprivnica

 


Naše radionice privode se kraju te nam je užitak bio provesti vrijeme s učenicima Osnovne škole Drnje i Osnovne škole
Đuro Ester i međusobno podijeliti razmišljanja i utjecati na stavove naših malih građana. Za vrijeme trajanja građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“  sudjelovalo je 526 učenika od 1. – 8. razreda te su radionice provedene u 6 osnovnih škola na području Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije.

Ono što nas još očekuje, jest završno predstavljanje projekta 29. svibnja na kojem ćemo imati prilike iznijeti dobivene rezultate i dati daljnje smjernice održivosti provođenja interaktivnih radionica temeljenih na metodi vođeno gledanoga filma.

Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d.

Our workshops are coming to an end and we had the pleasure to spend time with the pupils of the primary school Drnje and the primary school Djuro Ester and with each other share thoughts and attitudes affect on our little citizens. During the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“ took part 526 students from first to eighth grade and workshops were conducted in six primary schools in the town of Koprivnica and Koprivnicko-krizevacka county.

What we still expect, is the presentation of the project on which we will have the opportunity to present the results and provide further guidance sustainability of conducting interactive workshops based on the method of guided watched film.

Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

 

Objava 07.05.2015.pokroviteljstvo

Radionice u Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica


Workshops in primary school „Braca Radic“ Koprivnica

Ovaj tjedan imali smo priliku raditi s našim malim Koprivničancima u Osnovnoj školi „Braća Radić“. Njih 164 dalo je zanimljive stavove i svakako pokazalo da većina onih „malih“ imaju daleko prihvatljivija razmišljanja od onih „punoljetnih“, jedino čemu se možemo nadati da će se jednom kada narastu i kada ih uhvati vrtlog života, sjetiti naših radionica i tolerirati individualne različitosti.
Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d..


This week we had the opportunity to work with our small citizens of Koprivnica in primary school "Braca Radic". 164 of them gave interesting views and certainly showed that most of those "small" have far more acceptable thinking of some "adults". We can only hope that once they grow up and when the vortex of life catch them, they will remember our workshops and tolerate individual differences .
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica and Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

Objava 02.05.2015.

Sufinanciranje projekta „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“


Co-financing of the project "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“


Prepoznavši važnost rane senzibilizacije, interaktivnog pristupa i korištenja filma kao edukacijskog sredstva u odgoju i obrazovanju djece tipične populacije, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija uključili su se sufinanciranjem akcije te im ovom prilikom želimo zahvaliti na potpori i daljnjoj suradnji u izgradnju društva različitih.
http://koprivnica.hr/
http://kckzz.hr/
Recognizing the importance of early sensitization, interactive access and use the film as an educational tool in the education of children of a typical population, the City of Koprivnica and Koprivnicko-krizevacka county include as co-financing the actions and therefore we would like to thank them for the support and further cooperation in making a equal society.

Objava 29.04.2015.pokroviteljstvo

Radionice u Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec i Koprivnički Ivanec


Workshops in primary school Sveti Petar Orehovec and Koprivnicki Ivanec

Naša akcija ide dalje te smo ovaj tjedan posjetili Osnovnu školu Sveti Petar Orehovec i Osnovnu školu Koprivnički Ivanec. U radionicama je sudjelovao 145 učenika od prvog do šestog razreda koji su pokazali veliki interes za interaktivnim načinom rada u kojem mogu iznijeti vlastito razmišljanje i shvaćanje društvenih odnosa.
Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške i HEP d.d.

Our action goes on and this week we visited the primary school Sveti Petar Orehovec and primary school Koprivnicki Ivanec. The workshop was attended by 145 pupils from first to sixth grade who have shown great interest in interactive method of work in which they can express their own thinking and understanding of social relations.
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

Objava 22.04.2015.pokroviteljstvo

Radionice u Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno


Workshops in primary school „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Zabno

Nakon prilagodbe filmova za potrebe provođenja radionica, kreiranja Dopisa i stupanje u kontakt s osnovnim školama na području Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije započeli smo našu akciju u Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ u Svetom Ivanu Žabnu. Radionice smo proveli s 1., 2., 3., 4. i 8. razredima te kroz zanimljivu raspravu puno toga i naučili.
Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške i HEP d.d.

After adjusting films for the purpose of conducting workshops, creating memos and getting in contact with primary schools in the town of Koprivnica and Koprivnicko-krizevacka county we started our campaign in the primary school "Grigor Vitez" in Sveti Ivan Zabno. The workshops we conducted with the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 8th grades threw the interesting discussion we also learn a lot.

Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

Objava 28.03.2015.

pokroviteljstvoEdukacije volontera


Education of volunteers

 

Nakon potpisivanja Ugovora o sufinanciranju građanske akcije, stupili smo u kontakt s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu te dogovorili suradnju s tri studentice treće godine Rehabilitacije. Naša draga Mateja, Mirna i Svea imale su priliku zajedno s izvoditeljicama edukacije Tenom i Anjom u dvije subote za redom, naučiti što je to metoda vođeno gledanoga filma, kako pristupiti djeci tipičnog razvoja, na koji način analizirati uloge i odnose likova u filmu te kako potaknuti učenike na razmišljanje i prihvaćanje različitosti. Nakon edukacija, volonterku su imali priliku kroz simulaciju stvarne radionice pokazati usvojeno znanje te unaprijediti stečene vještine.
Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške i HEP d.d.

After signing the co-financing of civil actions, we came in the contact with the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences in Zagreb and agreed to cooperate with the three students of the third year of Rehabilitation. Our dear Mateja, Mirna and Svea had a chance with educators Tena and Anja in two Saturdays in a row learn what it is the method of guided watched film, how to approach children with typical development, how to analyze the roles and relationships of the characters in the film and how to encourage students to think and accept diversity. After training, volunteers had the opportunity through similation of real workshops to demonstrate acquired knowledge and improve their skills.
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

Objava 09.03.2015.pokroviteljstvo

Potpisivanje Ugovora u okviru natječaja "Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici"


Signing of the Contract in framework of the competition "The solidarity and social capital in local communities"

Danas je Udruga „LOKI“ potpisala Ugovor o sufinanciranju građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama. Zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške građanska akcija „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“ provoditi će se u periodu od 01. ožujka – 31. svibnja 2015. na području Koprivničko-križevačke županije u nekoliko osnovnih škola te joj glavni cilj na jedan zanimljiv i interaktivan način putem metode vođeno gledanoga filma raspraviti odnose među likovima u kojem glavnu ulogu ima dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom te djecu tipičnog razvoja senzibilizirati na prihvaćanje i razumijevanje različitosti i važnosti ravnopravnog društva u kojem svi imaju jednake mogućnosti. Predviđeno je sudjelovanje pet osnovnih škola na području Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije s otprilike petsto učenika tipične populacije i njihovih učitelja te stručnih suradnika. Također u provedbi radionica sudjelovati će volonteri koji će imati priliku kroz jedan novi medijsko-interaktivan pristup djelovati na opću populaciju djece i mladih te im pomoći u razumijevanju potreba i teškoća djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i važnosti njihove integracije u društvo. Građanska akcija završiti će krajem svibnja sa završnim predstavljanjem aktivnosti i dobivenih rezultata.

Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške i HEP d.d.

Today, the Association "LOKI" signed a co-financing of civic action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“. Thanks to the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“ will be implemented in the period from 01 March - 31 May 2015 in Town of Koprivnica and Koprivnicko-krizevacka county in several primary schools and her main goal is in an interesting and interactive way through method of guided watched film, discuss relationships between the characters starring a child with developmental difficulties or person with disabilities, and children with typical development to sensitize the acceptance and understanding of the diversity and importance of equal society where everyone has equal opportunities. It is envisaged the participation of five primary schools in the town of Koprivnica and Koprivnicko-krizevacka county with approximately five hundred pupils, their teachers and professional associates. Also in the implementation of the workshops will participate volunteers who will have the opportunity through an innovative interactive approach to act in the general population of children and young people and help them understand the needs and difficulties of children with developmental difficulties and people with disabilities and the importance of their integration into society. The civil action will be completed in late May with the final presentation of the activities and the obtained  results.

Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

INTERAKTIVNE RADIONICE - pokroviteljstvo Hrvatske elektroprivrede d.d.HEP

Zahvaljujući Hrvatskoj elektroprivredi d.d., Udruga „LOKI“ je dobila mogućnost kupnje dijela opreme potrebne za izvedbu interaktivnih radionica vođeno gledanoga filma. Također, u razdoblju trajanja projekta, proveli smo nekoliko radionica u osnovnim školama na području grada Koprivnice te imali priliku educirati i senzibilizirati naše male sugrađane kako je biti osoba s invaliditetom i kako im kao odgovorni građani trebamo pružiti podršku. Njihovo zadovoljstvo i razumijevanje prema teškoćama i svakodnevici osoba s invaliditetom dala nam je vjetar u leđa te se nadamo da ćemo i dalje imati priliku sudjelovati u promjeni društvenih stavova i zajedno s našim malim, ali i velikim ljudima razvijati ravnopravno društvo.