logo copy

pokroviteljstvo3

Objava 16.12.2016.

Edukacija volontera za provođenja projekta „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“

Danas su dvoje volontera Karolina i Aleksandar imali priliku kroz simulaciju radionice vođeno gledanog filma oživiti svoje volonterske uloge te proći kroz moguće situacije tijekom provođenja planiranih projektnih aktivnosti tijekom jednog školskog sata. Predviđena uloga volontera u samome projektu je asistencija u provođenju radionica te dobivanje uvida u razmišljanje i stavove mladih osoba tipične populacije prema osobama s invaliditetom. Također, volonteri će kroz svoj rad dobiti iskustvo u planskom kreiranju školskog sata te važnosti poticanja vođenih rasprava u razvijanju razumijevanja individualnih različitosti…

Objava 01.09.2016.

„Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“ – pokroviteljstvo HEP d.d.

Zadovoljstvo nam je objaviti dobivanje donacije od strane Hrvatske elektroprivrede i mogućnost provođenja projektnih aktivnosti namijenjenih mladima tipične populacije srednjoškolske dobi. Cilj projekta je u sklopu jednog školskog sata učenicima prikazati projekciju filma u kojem jednu od glavnih uloga ima osoba s invaliditetom. Film je prilagođen na način da se iz cjelokupne radnje izdvoji nekoliko ključnih trenutaka u kojima postoji međusobna interakcija osobe s invaliditetom i osobe tipičnog razvoja te se kroz vođeno gledanje učenik stavi u poziciju glavnih likova. Nakon projekcije filma planirana je kratka rasprava i upitnik dojmovima učenika o filmu, prikazanim situacijama, ulozi osobe s invaliditetom u filmu te njihovom odnosu i doživljaju prema osobama s invaliditetom u sredini u kojoj žive. Budući je film danas jedan od najvećih i najsnažnijih medija u svijetu, istraživanje filmskih uspješnica, čiji glavni likovi su bila djeca s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom pokazuju kako su filmovi skupni odraz društva u kojem živimo, obrađeni i predstavljeni preko redatelja i glumaca koji tu istu priču oživljavaju svojim ulogama. Isto tako, film je izvrsni način učenja jer uključuje vizualnu i auditivnu komponentu, za razliku od samog slušanja priče…

Objava 06.06.2016.

Predstavljanje projekta

Završno predstavljanje projekta održano je 6.6. u prostorima Obrtničke škole na kojem se okupilo tridesetak zainteresiranih građana. Izvoditelji projektnih aktivnosti i partner na projetku predstavili su projektne aktivnosti, dobivene rezultate te dali smjernice daljnjeg provođenja aktivnosti sa željom razvoja usluge organiziranog stanovanja u Koprivničkoj županiji. Isto tako, predstavnik roditelja gospodin Halaček te volonteri Karolina i Aleksandar izrazili su svoja viđenja i zadovoljstvo sudjelovanjem u provedbi projekta te važnosti razumijevanja potreba odraslih osoba s invaliditetom. Cjelokupno predstavljanje projekta bilo je popraćeno predstavnicima medija koji su pokazali veliku zainteresiranost i prepoznali svoju ulogu u unaprjeđivanju kvalitete života odraslih osoba s invaliditetom u zajednici. Nakon predstavljanja projekta uzvanici su bili pozvani na mali domjenak koji su pripremili učenici sudionici radionica. Na taj način imali su priliku pokazati kolike su njihove vrijednosti i skriveni potencijali koje je važno prepoznati i omogućiti im njihovo ostvarivanje u ravnopravnom društvu različitih.

Objava 16.05.2016.

Evaluacija projektnih aktivnosti

Na posljednjoj radionici roditelji, učenici i volonteri su podijelili vlastita iskustva stečena provedbom projektnih aktivnosti te izrazili svoje zadovoljstvo i prijedloge u daljnjem kreiranju aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Ukratko je napravljen rezime svih radionica te su dane daljnje smjernice i želja za suradnjom na razvijanju socijalnih usluga u zajednici namijenjenim odraslim osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Objava: 12.05.2016.

Posjet stambenim zajednicama Udruge „Ludbreško sunce“

Kako bi roditelja i učenici dobili neposredni uvid u način funkcioniranja stambenih zajednica posjetili smo Udrugu „Ludbreško Sunce“ koja pruža socijalnu uslugu organiziranog stanovanja u dvije stambene zajednice. Zahvaljujući velikom gostoprimstvu predsjednice Udruge gospođe Ruže Zlatar te korisnika usluge organiziranog stanovanja koji su nas prihvatili u svoje domove, imali smo priliku međusobno podijeliti iskustva te razgovarati o životnim situacijama i svakodnevici života uz podršku u stambenim zajednicama.

Objava: 15.04.2016.

Radionice samozastupanja

Na radionicama samozastupanja 13. i 15.4. učenici su imali priliku čuti koja su njihova temeljna ljudska prava, koji dokumenti i zakonske regulative Republike Hrvatske to omogućavaju te kako ih mogu ostvariti. Isto tako, roditelji koji su sudjelovali na radionicama mogli su osvijestiti važnosti prihvaćanja svoje djece kao odraslih osoba te važnosti prihvaćanja i razumijevanja njihovih odluka.

Objava: 17.03.2016.

Četvrti ciklus radionica: Osobno usmjereno planiranje podrške

Dvije radionice održane 16. i 17.3. predstavljale su zajednički rad i osobno usmjereno planiranje u kojem su sudjelovali roditelji, učenici te izvoditelji radionica. Iz svih triju perspektiva u čijem centru su bile ideje, potrebe i želje učenika kreirala se tablica odgovora koja je imala za cilj upoznati učenike, ali i njihove roditelje na koji način se kreiraju individualni programi u stambenim zajednicama te koliko je važno da svatko od njih bude ravnopravno uključen. Učenici su imali priliku iskazati svoje želje, potrebe i potencijale te dobiti uvid u važnost njihove perspektive i kasnijeg donošenja životno značajnih odluka.

Objava 10.03.2016.

Održan treći ciklus radionica: Važnost odvajanja i razvijanja samostalnog života osoba s invaliditetom

Na radionicama održanim 2. i 10.3. roditelji su bili upoznati s važnošću razumijevanja odrastanja vlastite djece te sa situacijama i izazovima koji se pritom mogu dogoditi. Roditelji su imali priliku podijeliti međusobna iskustva te zamisliti trenutak odvajanja od svoje djece i osjećaja koji bi se pritom javili. Cilj ove radionice bilo je osnaživanje roditelja i shvaćanje razvoja samostalnosti vlastite djece te mogućnosti stanovanja uz podršku u zajednici koji bi im pružio takav način života.

Objava 18.02.2016.

Radionice: Stanovanje uz podršku u RH – primjeri dobre prakse

Dana 17. i 18.2. održane su dvije radionice na temu „Stanovanje uz podršku u RH – primjeri dobre prakse“. Na ovim radionicama roditelji su saznali koja je to zakonska regulativa koja definira organizirano stanovanje kao socijalnu uslugu te što je sve potrebno kako bi jedna stambena zajednica mogla zaživjeti s kvalitetnim i kontinuiranim načinom rada. Isto tako, predstavljene su neke civilne organizacije koje pružaju uslugu organiziranog stanovanja u Republici Hrvatskoj kao primjeri dobre i prakse i uzori u ostvarivanja prava života u zajednici osoba s invaliditetom

Objava 05.02.2016.

Održan prvi ciklus radionica: Stanovanje uz podršku – uvod u problematiku

 

Krenule su naše radionice za roditelje mladih s invaliditetom. Prvo smo se svi zajedno upoznali te međusobno podijelili plan radionica i očekivanja koje imamo jedni od drugih. U prvom ciklusu radionica koje su bile 29.1. i 5.2. roditelji su mali priliku saznati što je to organizirano stanovanje, što znači živjeti u zajednici uz podršku, koje vrste podrške postoje te kako individualno kreirati program koji će omogućiti osobama što bolju kvalitetu života.

Objava 13.11.2015.

Potpisivanje Ugovora o financiranju projekta „Moja kućica, moja slobodica“

Ministarstvo sovijalne politike i mladih

Danas je Udruga potpisala Ugovor o dodjeli financijskih sredstava s Ministarstvom socijalne politike i mladih za dobiveni projekt „Moja kućica, moja slobodica“ na natječaju „Projekti udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece“. Projekt će se provoditi u partnerstvu s Obrtničkom školom Koprivnica te mu je glavni cilj edukacija i osnaživanje roditelja mladih osoba s invaliditetom. Ponosni smo što ćemo imati priliku predstaviti uslugu organiziranog stanovanja te što je naš projekt prepoznat kao potreba podrške obiteljima u nošenju sa životnim dilemama.

OBJAVA 31.05.2015.

Promotivni letak

Promotional brochure

Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d.
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

 

za clanke

OBJAVA 29.05.2015.
Završno predstavljanje građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“
Presentation of the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“

Udruga „LOKI“ 29. svibnja 2015. godine u Galeriji Koprivnica predstavila je rezultate provedbe građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“. Rezultati projekta pokazuju da su učenici i njihovi učitelji zadovoljni ovakvim načinom interaktivnog rada u kojem djeca imaju priliku izraziti svoja razmišljanja, ali isto tako da je vođeno gledanje filma dobra metoda usmjeravanja pažnje učenika i razvijanja svjesnosti društvenih odnosa i uloga. Budući, živimo u vremenu kada se potiče integracija djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovne i srednje škole, gdje se u tom procesu može uočiti kako djeca i mladi tipičnog razvoja često ne znaju kako se ponašati ili se osjećaju neugodno u prisustvu djeteta s teškoćom u razvoju ili osobe s invaliditetom, važnost kontinuiranog rada s djecom i mladima tipične populacije od iznimnog je značaja. Pokazalo se da učitelji i stručni suradnici nastoje u svoje nastavne programe uključiti inkluzivne sadržaje, što rezultira pozitivnim razmišljanjem učenika i ne rijetko prihvatljivijim razmišljanjima od odraslih članova društva, ali isto tako da im je u tom procesu potrebna stručna pomoć i podrška. Također, supervizijski nadzor projekta prof.dr.sc. Zrinjke Stančić ukazuje na važnosti implementacije inkluzivnog filma kao dio obrazovno – odgojnog sustava unutar područja medijske kulture te daje buduće smjernice proširivanja sadržaja rasprave i kreiranje zajedničkih aktivnosti koje bi omogućile neposredno djelovanje djece i mladih na prihvaćanje društvene različitosti.
Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d.

Association "LOKI" 29 May 2015 in Koprivnica Gallery presented the results of the implementation of the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“. The project results show that the students and their teachers are satisfied by this way of interactive work in which children have the opportunity to express their thoughts, but also that the guided watched film is a good method to get attention of students and to develop their awareness of social relationships and roles. Since we live in a time when it encourages the integration of children with developmental difficulties in regular primary and secondary schools, where in this process can be observed that children and adolescents with typical development often do not know how to behave or feel uncomfortable in the presence of children with developmental difficulties or people with disabilities, the importance of continued work with children and youth of typical population is of utmost importance. It turned out that teachers and expert associates are trying in their curricula to include inclusive facilities, which results in positive thinking of students and rarely more acceptable reflection than the adult members of society, but also that they need in this process professional help and support. Also, the supervisory oversight of the project from Ph.D. Zrinjka Stancic points to the importance of implementation of inclusive film as a part of the educational system within the field of media culture and provides future directions of expanding the content of the discussion and creation of joint activities that would allow immediate action for children and young people in the acceptance of social diversity.
Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.

Objava 20.5.2015.

za clanke

 

Završne radionice u Osnovnoj školi „Fran Kancelak Drnje“ i Osnovnoj školi „Đuro Ester“ Koprivnica

Final workshops in primary school "Fran Kancelak“ Drnje and primary school "Djuro Ester" Koprivnica

 


Naše radionice privode se kraju te nam je užitak bio provesti vrijeme s učenicima Osnovne škole Drnje i Osnovne škole
Đuro Ester i međusobno podijeliti razmišljanja i utjecati na stavove naših malih građana. Za vrijeme trajanja građanske akcije „Danas filmska drama, sutra društvo različitih nije fama“  sudjelovalo je 526 učenika od 1. – 8. razreda te su radionice provedene u 6 osnovnih škola na području Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije.

Ono što nas još očekuje, jest završno predstavljanje projekta 29. svibnja na kojem ćemo imati prilike iznijeti dobivene rezultate i dati daljnje smjernice održivosti provođenja interaktivnih radionica temeljenih na metodi vođeno gledanoga filma.

Akcija je sufinancirana zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške te Grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i HEP d.d.

Our workshops are coming to an end and we had the pleasure to spend time with the pupils of the primary school Drnje and the primary school Djuro Ester and with each other share thoughts and attitudes affect on our little citizens. During the civil action "Today movie exclusive, tomorrow equal society is not elusive“ took part 526 students from first to eighth grade and workshops were conducted in six primary schools in the town of Koprivnica and Koprivnicko-krizevacka county.

What we still expect, is the presentation of the project on which we will have the opportunity to present the results and provide further guidance sustainability of conducting interactive workshops based on the method of guided watched film.

Action is co-financed with the support of the National Foundation for Civil Society Development within the European Economic Area and the Norway grants, City of Koprivnica, Koprivnicko-krizevacka county and HEP d.d.